Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem
Regulamin Bazy Konsultantki24.pl

Regulamin serwisu internetowego Konsultantki24.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis (strona internetowa) - dostępny pod adresem www.konsultantki24.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez Agnieszkę Kruszyńską (Administrator Serwisu) prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą "KONSULTANTKI24.PL", Gołdap, Osiedle Emilii Plater 6, 19-500 Gołdap.
 2. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu.
 3. Użytkownik - dowolna osoba odwiedzająca i przeglądająca zasoby Serwisu.
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego RODO Online.
 5. Usługa - produkty oferowane w Serwisie.
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Serwis a Klientem, z wykorzystaniem Serwisu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj usługi.
 8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, o którym mowa w pkt. I. ust. 1. Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu, w tym:
   • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca,
   • zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym,
   • zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu,
   • tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Bezproblemowe korzystanie z usług Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55 lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Serwisu).
  • Przeglądarka internetowa, o której mowa w p. a, musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.
  • Administrator Serwisu nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania z którego korzysta Użytkownik.
 5. Warunkiem korzystania przez Klienta z Serwisu jest uzyskanie przez Klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Prowadzący Serwis przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia klientowi nieodpłatnie niniejszy regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. A na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 8. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu oraz dokonania zamówienia jest:
  • akceptacja regulaminu,
  • podanie adresu poczty elektronicznej klienta,
  • podanie danych klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury,
  • wysłanie formularza zamówieniowego,
  • opłacenie usługi, zgodnie z wybraną przez siebie jedną z dostępnych metod płatności otrzymanych w wiadomości zwrotnej od Administratora Serwisu.
 2. Prowadzący Serwis może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
  • podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów Serwisu,
  • dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Prowadzącego Serwis.
 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu w okolicznościach wskazanych w ust. 2., nie może ponownie korzystać z usług Serwisu bez uprzedniej zgody Prowadzącego Serwis.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Prowadzący Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Prowadzącego Serwis,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Do uzyskania dostępu do Usług oferowanych przez Serwis, nie jest konieczne założenie przez Klienta konta w Serwisie.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży Usługi między Klientem a Prowadzącym Serwis następuje po uprzednim wypełnieniu przez Klienta formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu. W formularzu należy podać:
  • wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury,
  • adres poczty elektronicznej Klienta,
  • imię i nazwisko Klienta,
  • numer telefonu do kontaktu,
  • bazę danych danej firmy pod którą ma zostać zawarta Usługa,
  • miejscowość pod którą ma zostać zawarta Usługa,
  • rodzaj wpisu (Usługę)
 3. Po kompletnym wypełnieniu formularza i wykonaniu wszystkich czynności opisanych w ust. 2., należy kliknąć przycisk "WYŚLIJ FORMULARZ". Kliknięcie przez klienta przycisku "WYŚLIJ FORMULARZ" stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Serwis Umowy Sprzedaży Usługi zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, o którym mowa w ust. 2., oraz wykonaniu czynności opisanych w ust. 3., na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podany w formularzu, o którym mowa w ust. 2., zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia wpisu do bazy przez prowadzącego Serwis, informacja o realizacji zamówienia i kwocie należnej do zapłaty zostaje przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podany w formularzu, o którym mowa w ust. 2.
 6. Ostateczna realizacja zamówienia wykonana zostaje z chwilą otrzymania przez Prowadzącego Serwis od podmiotu za pośrednictwem którego realizowana jest płatność, potwierdzenia dokonania przez Klienta zapłaty całej ceny za przedmiot umowy sprzedaży.
 7. W terminie 2 dni roboczych od otrzymania przez Prowadzącego Serwis od podmiotu, za pośrednictwem którego realizowana jest płatność, informacji o dokonanej przez Klienta płatności (zapłacie całej ceny), o której mowa w ust. 6., Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zawierający potwierdzenie otrzymania płatności.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient - aż do momentu pierwszej publikacji wpisu w bazie danych - ma możliwość zgłoszenia do Prowadzącego Serwis chęci zmodyfikowania nieodpłatnie wprowadzonych danych w formularzu o którym mowa w ust. 2. do publikacji, oraz dokonanie zmiany w zakresie wyboru wpisu do bazy (Usługi). W tym celu Klient powinien wysłać do Prowadzącego Serwis wiadomość, wypełniając formularz znajdujący się pod zakładką KONTAKT i wybierając odpowiedni temat do kontaktu, czyli "Zmiana Danych".
 9. O wpisie do bazy konsultantek decyduje również kolejność wysłanego zgłoszenia, jeśli zgłoszenie nastąpiło z tej samej miejscowości.
 10. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do edycji dodanej Oferty, pod kątem merytorycznym, ortograficznym i dowolnego formatowania bez zgody Klienta.

V. Usługi świadczone przez Serwis

 1. Wszystkie świadczone Usługi przez Serwis są dostępne pod adresem www.konsultantki24.pl/oferta.
 2. Aktualne Usługi to:
  • Plan Podstawowy - w którym Klient otrzymuje:
   - wpis do Serwisu na okres 12 miesięcy od daty wpisu,
   - jednorazową poprawę danych zamieszczonych we wpisie.
   Jednorazowy koszt wpisu to 20 PLN. (Przedłużenie wpisu o kolejne 12 miesięcy to koszt 20 PLN).
  • Plan Profesjonalny - w którym Klient otrzymuje:
   - wpis do Serwisu na okres 24 miesięcy od daty wpisu,
   - trzykrotną poprawę danych zamieszczonych we wpisie.
   Jednorazowy koszt wpisu to 35 PLN. (Przedłużenie wpisu o kolejne 24 miesiące to koszt 35 PLN).
  • Plan Profesjonalny FB - w którym Klient otrzymuje:
   - wpis do Serwisu na okres 24 miesięcy od daty wpisu,
   - trzykrotną poprawę danych zamieszczonych we wpisie.
   - RABAT 5 PLN za polubienie i udostępnienie publicznie naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/Baza-Konsultantek-2304277603187414 na swoim profilu na Facebooku.
   Jednorazowy koszt wpisu to 30 PLN. (Przedłużenie wpisu o kolejne 24 miesiące to koszt 35 PLN).
  • Plan Indywidualny - w którym Klient otrzymuje:
   - wpis do Serwisu na okres 24 miesięcy od daty wpisu,
   - pięciokrotną poprawę danych zamieszczonych we wpisie.
   - własną indywidualną stronę internetową.
   Jednorazowy koszt wpisu ze stroną internetową to 149 PLN. (Przedłużenie wpisu o kolejne 24 miesiące to koszt 35 PLN).
 3. Strona internetowa o której mowa w ust. 2, d., to strona statyczna składająca się do pięciu podstron. Klient wybiera szablon strony internetowej a treści i przygotowane zdjęcia lub grafikę wysyła do Serwisu. Końcowa realizacja usługi jest ustalana indywidualnie podczas kontaktu Prowadzącego Serwis z Klientem. W cenie 149 PLN Klient otrzymuje:
  - szablon strony internetowej,
  - domenę krajową (.pl),
  - serwer www (10MB),
  - 1 konto e-mail (5 GB).
  Dodatkowe koszta, które ponosi Klient to koszta przedłużenia domeny i serwera www co 12 miesięcy (Ceny są zależne od wybranego usłogodawcy). O fakcie przedłużenia domeny i serwera www Klient otrzyma od Prowadzącego Serwis stosowne powiadomienie na adres email, który podał w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Serwis świadczy inne Usługi z zakresu tworzenia i optymalizacji SEO stron internetowych. Usługi takie są ustalane indywidualnie z Klientem i nie są dostępne pod adresem www.konsultantki24.pl/oferta.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny oferowanych Usług podawane są w złotych polskich. Cena jest ceną końcową i nie zawiera podatku VAT, gdyż działalność gospodarcza jest formą nierejestrowaną a zatem jest zwolniona z doliczania podatku VAT do świadczonych Usług.
 2. Klient uiszczenia ceny za pośrednictwem przelewu bankowego, lub poprzez
 3. Płatność internetową za pośrednictwem serwisu tpay.com
 4. Przy ewentualnym zwrocie należności za płatność dokonanej metodą, o której mowa w pkt. 3 nie zostanie zwrócona prowizja. Wysokość prowizji to 3%.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Serwis, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych wart. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VIII. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Usługi zakupionej przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: konsultantki24@o2.pl
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: konsultantki24@o2.pl.
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient podaje swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 7. Prowadzący Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta na adres poczty elektronicznej, a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 8. Nie rozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w ust. 3 nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Serwis.

IX. Administrator Danych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Serwis tj. Agnieszka Kruszyńska (Administrator Serwisu) prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą "KONSULTANTKI24.PL", Gołdap, Osiedle Emilii Plater 6, 19-500 Gołdap.
 2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Prowadzącego Serwis znajdują się pod adresem www.konsultantki24.pl/rodo.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Serwis.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr. 1 do Regulaminu. Pobierz

Wybierz firmę która Cię interesuje

Avon

AVON

Firma o zasięgu ogólnoświatowym. Zajmuje się produkcją i dystrybucją kosmetyków. Sprzedaje je w systemie sprzedaży bezpośredniej.

Więcej o AVON
Oriflame

Oriflame

Oriflame to szwedzka firma kosmetyczna. Kosmetyki Oriflame są produkowane z naturalnych składników. Nie są testowane na zwierzętach.

Więcej o Oriflame
Faberlic

Faberlic

Światowe przedsiębiorstwo kosmetyczne. Produkuje i dystrybuuje kosmetyki w sprzedaży bezpośredniej. Stosuje marketing wielopoziomowy.

Więcej o Faberlic
FM Group

FM Group

Polska firma działająca na zasadach MLM. W FM Group znajdziemy m.in. kosmetyki do pielęgnacji i makijażu, zapachy i suplementy diety.

Więcej o FM Group
Amway

Amway

Bogata oferta kosmetyków do makijażu, pielęgnacji skóry, włosów i ciała, preparaty do higieny jamy ustnej oraz kosmetyki dla mężczyzn.

Więcej o Amway
Mary Kay

Mary Kay

W ofercie firmy Mary Kay znajdujemy kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy, preparaty do makijażu, zapachy oraz kosmetyki dla mężczyzn.

Więcej o Mary Kay
Betterware

Betterware

Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, zapachy oraz gamę preparatów zaliczaną do kategorii wellness.

Więcej o Betterware
Farmasi

Farmasi

Kosmetyki do pielęgnacji ciała i skóry, zapachy dla kobiet i mężczyzn oraz produkty dla dzieci.

Więcej o Farmasi
Forever

Forever

Kosmetyki na bazie aloesu głównie do pielęgnacji ciała i skóry. Produkty spożywcze i olejki eteryczne.

Więcej o Forever
Mariza

Mariza

Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów, jak i szeroka gama produktów do makijażu. Linie wód toaletowych i perfumowanych.

Więcej o Mariza
Nu Skin

Nu Skin

Kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy, produkty do makijażu i suplementy żywieniowe.

Więcej o Nu Skin
Prouve

Prouve

Perfumy z oryginalnych francuskich olejków zapachowych, kosmetyki do wnętrz i środki czystości. Perfumy dla niej i dla niego.

Więcej o Prouve

Zapisz się do newslettera

Będziesz otrzymywać informacje o najnowszych ofertach.

 
 
Copyright © 2019 Konsultantki24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone. Konsultantki24.pl